අසෝක උත්ප්‍රේරණ

ගරු විදුහල්පතිතුමන් ගේ උපදෙස් පරිදි අප පාසලේ නව දහවන ශ්රේණියේ සිසුන් සඳහා “අසෝක උත්ප්රේරණ” වැඩසටහනක් පෙබරවාරි මස 29 වන දින සිට මාර්තු මස 6 වන දින දක්වා පැවැත්වීමට කටයුතු සිදුකර ඇති අතර ඒ සඳහා අවශ්යය මූල්යමය අනුග්රාහකත්වය ආසෝක විද්යාලයීය ආදි ශිෂ්ය සංගමය මගින් අද (29) දින ලබා දෙන ලදී.