වාර්ෂික පිරිත් පිංකම සහ පසුදා (29) උදෑසන දානමය පිංකම සඳහා මූල්‍යමය අනුග්‍රාහකත්වය

අද දින (මාර්තු 28) පැවැත්විමට නියමිත වාර්ෂික පිරිත් පිංකම සහ පසුදා (29) උදෑසන දානමය පිංකම සඳහා මූල්‍යමය අනුග්‍රාහකත්වය අසෝක විද්‍යාලයීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය මගින් ලබා දුන් අවස්ථාව.